Застраховки

Застраховки

Животни

Животни

Предмет и обект на застраховката:

Обект на застраховката са всички видове животни, птици, риба и кошери с пчели – собствени, наети или предоставени за отговорно пазене на юридически и физически лица. Изискването е към датата на застраховката да са напълно здрави, осигурени с необходимия фураж, ветеринарно-медицински и зоопрофилактично обезпечени. Застраховат се:

 • Едри рогати животни (говеда и биволи) на възраст над 6 месеца;
 • Еднокопитни животни (коне, катъри, мулета и магарета) – на възраст над 6 месеца до 15 години;
 • Овце и кози – на възраст над 3 месеца;
 • Свине за разплод (свине майки и нерези)- над 6 месеца;
 • Подрастващи прасета и свине за угояване с живо тегло над 20 килограма;
 • Птици – подрастващи пилета на възраст над 3 месеца, кокошки носачки, бройлери, гъски и патици, отглеждани във ферми за интензивно птицевъдство (монолитни помещения, оборудвани със системи за отопление и вентилация, съобразени с технологичните изисквания и норми за отглеждане на птици);
 • Кошери с пчели;
 • Риба, отглеждана във водоеми за интензивно рибовъдство;

При специални условия се застраховате и:

 • Спортни и чистокръвни коне, елитни състезателни коне, елитни разплодни коне, подрастващи кончета;
 • Елитни, луксозни, декоративни и състезателни животни и птици за времето на транспортиране и участие в състезания и изложби;
 • Кучета – домашни, ловни, луксозни и използвани за охрана на обекти и други;
 • Зайци, отглеждани във ферми за интензивно зайцевъдство;
 • Патици и гъски за производство на черен дроб;
 • Екзотични животни;
 • Животни за ценни кожи – отглеждани при интензивни условия

Покрити рискове

Смърт и клане (убиване) по необходимост, настъпили вследствие на:

 • Пожар – за пожарообезопасени обекти;
 • Природни бедствия – буря със скорост над 15 м/сек., проливен дъжд, наводнение, градушка и удар от мълния;
 • Злополука – обгаряне или убиване от взрив, нападение от диви животни, инцидент с МПС и удар от електрически ток;
 • Заразни болести (потвърдени лабораторно от ветеринарен институт или станция) или мерки за борба с тях: бруцелоза, червенка, шап, бяс, антракс, устрел, туберкулоза, сап и мит; за птици над 3-месечна възраст – туберкулоза, псевдочума, левкоза, пастьорелоза (холера), марекова болест и шарко-дифтерит; нозематоза, акароза и американски гнилец – при кошери с пчели;
 • Незаразни и паразитни болести.