Застраховки

Застраховки

Mедицински разноски за вашето пътуване в чужбина

Mедицински разноски за вашето пътуване в чужбина

Обект и предмет на застраховката

Български и/или чуждестранни граждани, които са с временно, постоянно или продължително местопребиваване в България. Застраховката е в сила за периода на пребиваване на Застрахованите извън територията на Р България, а за чуждестранните граждани и извън територията на държавата, на която са граждани.

По застраховката могат да бъдат застраховани лица на възрастот 0 до 80 години.

По застраховката не могат да бъдат застраховани лица загубили трудоспособност над 50%, както и лица, поставени под пълно запрещение.

Основно покритие

Медицински разходи вследствие на:

 • акутно заболяване – заболяване в рамките на застрахователния период с остро начало и прогресивен ход, изискващо спешно изследване и лечение, поради болковия си характер и прякото застрашаване на живота на Застрахования.
 • Злополука – означава събитие, настъпило на определено място и в определен момент по време на действие на застраховката, довело до смърт или телесно увреждане на Застрахования в резултат на внезапни и непредвидими въздействия от външен произход, на механични, термични, химични или токсични фактори, които Застрахованият не си е причинил умишлено, както и изкълчвания, разтягания и скъсвания на стави, сухожилия и мускули. За злополука се считат и случаите, довели до смърт или телесни увреждания на Застрахования при спасяване на човешки живот или имущество, както и такива в резултат на задължителни профилактични имунизации.

Медицинските разходи се изразяват в:

 • лечение със/ без хоспитализация;
 • лекарства и лекарствени средства;
 • ренгенова диагностика;
 • разходи по превоз с линейка до най-близката болница;
 • разходи за хирургическа намеса

Репатриране

 • до болница близо до дома на застрахования в България
 • в случай на смърт се осигурява репатриране на тленните останки

Допълнителни покрития:

 • смърт поради злополука – ако настъпи смърт на Застрахования поради застрахователна злополука, на ползващите лица се заплаща предвидения в случай на смърт лимит, посочен в полицата към договора.
 • трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука – ако настъпи трайна загуба на трудоспособност на Застрахования от злополука Застрахователят изплаща на Застрахования сума в съответствие с процента инвалидност придобита след злополуката
 • спешна стоматологична помощ
 • взломна кражба на багаж, загуба на багаж, загуба или унищожаване на багаж при пътуване със самолет или автобус – Застрахователят обезщетява взломна кражба на багаж в чужбина, настъпила по време на пътуване или престой, до договорения в полицата лимит (около 200евро на куфар). За багаж се считат личните вещи на Застрахования, пренасяни от него за задоволяване на лични потребности. Всякакъв вид стоково-материални ценности, пренасяни от Застрахования срещу заплащане или с цел търговия, не се считат за личен багаж. Застрахователят обезщетява пълна или частична загуба и/или унищожение на багаж, превозван в багажното отделение на самолет или автобус.
 • гражданска отговорност срещу трети лица – покриват се имуществени или неимуществени щети, до договорения в полицата лимит, причинени на трето лице по вина на Застрахования в чужбина през срока на застрахователната полица, чиито основание и размер са установени с влязло в сила съдебно решение.
 • правна помощ – Застрахователят се задължава да изплати разходи на Застрахования до определения лимит за това покритие, направени в чужбина, за адвокатски хонорари, съдебни такси и други плащания, свързани със съдебен иск и друга съдебна процедура, заведена срещу Застрахования в чужбина през срока на застраховката, в случай на непреднамерено нарушаване на законите на страната, в която пътува или временно пребивава.

Застрахователна сума:

Лимит на отговорност на застраховката: максималната парична сума, която ще се изплати общо за всички застрахователни събития, настъпили за срока на застрахователния договор.

Застрахователна премия– съгласно тарифа на Застрахователната компания.

От значение за определяне размера й са: срок, лимит на застраховката, покрити рискове, цел на пътуването, възраст на застрахованите.

Срок на застраховката

 • за еднократни пътувания от 1 до 365 дни,
 • за многократни пътувания в рамките на една година, застрахователното покритие за всяко едно пътуване е в рамките на 30 /тридесет/ дни (90 /деветдесет/ дни за студенти и преподаватели), считано от датата на пресичане на границата на Република България при тръгване, до датата на пресичане на границата при завръщане. Това е т.нар. МУЛТИТРИП

Взаимоотношения при настъпване на застрахователно събитие:

Застрахованият е длъжен да се уведоми асистиращата компания незабавно и да следва нейните указания.