ПРИ ЩЕТА

ПРИ ЩЕТА

Съвети

Какво да правим при щета и ПТП? Съвети от застрахователен брокер

Kато застрахователен брокер полагаме грижи за своите клиенти и при настъпване на застрахователно събитие.

При сключване на застраховка винаги предоставяме на клиентите си следната минимално необходима информация, която трябва да знаят, за да си осигурят успешното решаване на щетата им от застрахователя:.

  • Не оставяйте/ забравяйте ключовете, документите и панела на радиооборудването в МПС.
  • Ако загубите или Ви откраднат заключващо устройство, дистанционно управление, свидетелство за регистрация (талон) или регистрационни табели, незабавно уведомете КАТ и вземете служебна бележка. Уведомете застрахователя в срок до 24 часа
  • При леко ПТП незабавно се обадете на КАТ на тел. 166 или на тел. 112 и поискайте посещение на място. В случай че КАТ откаже посещение на място, незабавно уведомете застрахователя, за да получите указания от него. В случай че не можете да се свържете със застрахователя, попълнете двустранния констативен протокол и го регистрирайте на тел. 166 или тел. 112. Уведомете застрахователя в срок до 3 дни
  • При кражба незабавно уведомете Районното управление на МВР, на чиято територия се намирате. Незабавно уведомете фирмата, която е извършила маркирането на МПС. В срок до 24 часа уведомете писмено застрахователя.
  • При пожар незабавно уведомете противопожарната служба и изискайте служебна бележка. В срок до 24 часа писмено уведомете застрахователя
  • При природни бедствия се обадете на метеорологичната служба на тел. 0900 12 015 и изискайте служебна бележка. Уведомете писмено застрахователя в срок до 3 дни след събитието
  • Във всички случаи увреденото МПС се предоставя за оглед в ликвидационен център на застрахователя в срок до 3 дни

Необходими документи за завеждане на щети, които застрахованият или негов упълномощен представител трябва да представи

  • Застрахователна полица, включително всички издадени добавъци и приложения към нея.
  • Свидетелство за правоуправление на водача, управлявал МПС при настъпването на застрахователно събитие.
  • Попълнено заявление за изплащане на застрахователно обезщетение.