Защита на личните данни

Защита на личните данни

Защита на личните данни

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ:


Когато се обръщате към нас лично или чрез Ваш овластен представител, независимо дали в наш офис или по интернет чрез страницата ни www.zastrahovki-bg.com, за да ни възложите застрахователно посредничество (да Ви съдействаме да се снабдите с оферта от застрахователи за интересуваща Ви застраховка, да сключите чрез нас застраховка, да подадете уведомление за щета, да подновите застраховка, и т.н.) или да зададете въпроси или заявите Ваши права или да подадете жалба, ние може да получим от Вас или да Ви помолим да ни предоставите определена информация за себе си.

 • Вашите имена и ЕГН – така че ние да знаем кой сте Вие и защото те се вписват в застрахователния договор и/или в регистъра за жалби;

 • Имейл адрес – за да можем да Ви изпратим съобщение относно Ваша поръчка на застраховка, да Ви уведомим за падеж на вноска или изтичане на срок на застрахователния договор, да Ви дадем информация за отстъпки и промоции като клиент, да зададете въпроси или подадете оплакване/жалба и др. Вие можете да поискате да не получавате повече имейл съобщения от нас като натиснете връзката [Отписване/ Unsubscribe], намираща се в долната част на имейл съобщението, което сме ви изпратили или като ни изпратите за тази цел ваш имейл на адрес contact@zastrahovki-bg.com;

 • Адрес, на който пребивавате – защото той трябва да се впише в застрахователния договор, за да можем да Ви изпратим застрахователната Ви полица, поръчана онлайн по куриер, да Ви контактуваме по пощата (ако това е Вашето предпочитание) или да получите отговор на Ваша жалба, ако така сте поискали;

 • Мобилен или друг телефонен номер – за да можем да Ви се обадим или изпратим SМS, за да Ви подсетим за наближаваща вноска от премията, изтичане на срок на застрахователен договор, да Ви уведомим за промоции и отстъпки за клиенти, да Ви съобщим друга съществена информация във връзка с Вашата застраховка или с подадена от Вас жалба;

 • Ние може да събираме лични данни в процеса на наблюдение на технологичните ни средства и услуги, включително имейл комуникация, изпратена от и до нас или като използваме технологии, наречени „бисквитки“. За да научите какви бисквитки използваме и начина по който може да ги управлявате, моля запознайте се с „Политиката за бисквитките“;

 • Вашето семейно положение или данни за имотно състояние – когато искате да сключите чрез нас имуществена застраховка;

 • Чувствителни ЛД свързани с вашето здравословно състояние – когато искате да сключите чрез нас застраховка живот, медицински застраховки или други застраховки, изискващи предварителна информация за Вашето здравословно състояние, предоставени с Ваше съгласие, или когато Ви съдействаме за предявяване на претенции пред застрахователите при настъпили застрахователни събития, свързани с увреждания на здравето

 • Финансова информация Данни за банкови сметки, произход на средствата;

 • Длъжност, в организацията/дружеството, в което работите или представлявате – когато влизаме в договорни отношения с организация/юридическо лице; за целите на сключване на групови застраховки от Вашия работодател, когато Вие сте застраховано лице; или за предявяване на застрахователни претенции от Вашия работодател (например при настъпили щети на управляван от Вас служебен автомобил), в които случаи може да събираме и Вашите имена и ЕГН.

 • При животозастраховане – в изпълнение на наши задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари, в процеса на извършване на комплексна проверка на клиента, ние събираме данни от лична карта и снимка (от копие на л.к.); дата и място на раждане; данни за свързани лица, заемащи висша държавна длъжност; гражданство; държава на постоянно пребиваване; професионална дейност; крайни собственици на клиент ЮЛ; произход на средствата;
 • Всяка друга информация, която Вие доброволно ни предоставяте;

Ние може да събираме данни за Вас и от публични източници, например търговския регистър за справка за представителната ви власт относно дружеството, с което сключваме договор. Ние можем да получим Ваши данни и от Вашия работодател или колеги, например когато са Ви посочили като лице за контакт с оглед изпълнение на сключения с нас договор.

Ние знаем, че тази информация може да изглежда в повече, но ние я използваме цялата, за да бъдете възможно най-удовлетворени при ползване на нашите услуги.

Когато обработваме личните Ви данни за целите на основната ни дейност по застрахователно посредничество, за осигуряване на сигурността в нашите обекти, както и за да изпълним нормативните си задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Така например, ако не ни предоставите Вашите имена, ЕГН и адрес, ние не бихме могли да издадем застрахователна полица. В други случаи, при събирането на Ваши лични данни, ние ще Ви уведомим дали предоставянето на данните е необходимо и какви са последствията, ако откажете.

КАК СЪБИРАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

По-горе ние Ви запознахме накратко защо ни е нужно да събираме всяка от посочените категории Ваши лични данни. Ето и малко повече детайли какво ние правим с информацията, която ни предоставяте.

Първо, ние обработваме Вашите лични данни, въз основа следните правни основания:

 • Във връзка със сключване и за изпълнение на договор за възлагане, който сключваме с Вас (включително в устна форма при сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ или „Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз“); в това число предоставяне на съдействие за предявяване на претенции пред застрахователите при настъпили застрахователни събития или щети;
 • За изпълнение на наши задължения, които следват от нормативен акт, например във връзка със задължения, предвидени в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а при животозастраховане - в Закона за мерките срещу изпиране на пари или при предоставяне на информация на съдебните и други държавни органи;
 • Наш или на трето лице легитимен интерес, освен когато пред него преимущество имат Ваши интереси или Ваши основни права и свободи. Примери за наш легитимен интерес са подобряване сигурността в нашите офисите (за което извършваме видеонаблюдение), повишаване качеството на обслужването (за което например извършваме видеонаблюдение) или да Ви изпратим анкета по Viber за оценка на обслужването, поддържане на отношенията с нашите клиенти, за управление на клиентска база за наши рекламни цели, водене на кореспонденция с клиенти и трети лица по имейл, по поща или чрез нашия чат на интернет страницата ни във връзка с техни запитвания, жалби или с цел да им предложим нашите услуги, при установяване упражняванe и защита на правни претенции; Примери за легитимен интерес на трето лице (Вашият работодател) са предявяване на застрахователни претенции от Вашия работодател за получаване на обезщетение при щети на управляван от Вас служебен автомобил и др.
 • Вашето изрично информирано съгласие в някои случаи, например като попълните заявление, за да получавате съобщения от нас за отстъпки и промоции предоставяни от нас или относно ползване на „бисквитки“ може да бъде оттеглено по всяко време, при което ние ще преустановим занапред да обработваме Вашите данни, предмет на оттегленото съгласие.

Ние използваме Вашите лични данни за една или повече от долуизброените цели:

 • Да Ви предоставим услугите ни, свързани със застрахователно посредничество, които извършваме и които Вие сте поискали, включително да Ви уведомяваме за падежи на вноски или изтичане на срокове за подновяване на застрахователния Ви договор, да съдействаме при заявяване на претенция/щета към застрахователя при настъпване на застрахователно събитие;
 • Да Ви предоставяме отстъпки като клиент;
 • Да Ви предоставяме информация във връзка с услуги и отстъпки от нас, включително маркетингови съобщения чрез каналите за комуникация, които сте избрали (телефон, текстови съобщения (SMS, Viber, email) - в интернет сайтове на трети лица или в социалните мрежи, в които имате профили;
 • Да осъществяваме връзка с Вас, когато сте ни задали въпрос или отправили оплакване/жалба или искане за оферта за услуга, или да Ви уведомяваме за промени в работата на офисите, или за пробив в сигурността на данните;
 • Да спазваме правни, регулаторни и други изисквания (включително за целите на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма), да извършваме дейността си съобразно приложимото законодателство и професионалните норми и правила, да отговаряме на искания на местни или чужди регулаторни, държавни или съдебни органи;
 • Да подобряваме услугите, които Ви предоставяме, включително за вътрешни цели като одити, анализи и проучвания, които да ни помогнат да подобрим дейността си или за да наблюдаваме и анализираме тенденциите и използването на услугите ни и да подобряваме дизайна и съдържанието на интернет страницата ни, за да отговаря тя най-оптимално на Вашите предпочитания и на използваните от Вас устройства;
 • Да гарантираме качеството на обслужването, сигурността на персонала и клиентите и опазване на имуществото в нашите офиси;
 • Във връзка с правни претенции, за да защитаваме интересите си в съдебни спорове или други производства, образувани от компетентните органи, както и за цели, посочени на други места в това Уведомление;

Ние ще актуализираме периодично горепосочения примерен списък, в отговор на развитието на нашия бизнес и променящите се правни изисквания. Ние ще Ви уведомим, в случай, че бихме желали или се налага да използваме Вашите лични данни за цели и по начин, значително различаващи се от това, за което сме Ви информирали и при необходимост ще потърсим Вашето съгласие.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

При осъществяване на дейността ни се налага да споделяме Вашите лични данни с някои от следните лица:

 • Застрахователните дружества, които сте избрали с наше съдействие;
 • Нашите адвокати, професионални консултанти и одитори;
 • Регулаторни, държавни и съдебни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;
 • Наши доставчици на услуги (счетоводни, поддръжка на ИТ системите, куриерски услуги и др.) или на бизнес партньори, с помощта на които Ви предоставяме услугите ни, или ви изпращаме рекламни / маркетингови съобщения (вкл. Google, Facebook, Instagram, Viber и др.)

Също така, моля да имате предвид, че нашата интернет страница или мобилно приложение може да съдържа връзки към други такива страници, които не са притежавани и оперирани от нас. Ние не можем да контролираме и не носим отговорност за практиките по обработване на лични данни или за съдържането на тези други страници. Ние настоятелно препоръчваме да се запознаете с политиките и информациите за поверителност на всяка интернет страница, която събира лични данни. Настоящото Уведомление се отнася единствено до личната информация, която „СТАР ИНС“ ООД събира за Вас чрез своята интернет страница или по друг начин.

Във всички случаи ние сключваме договори в писмена форма с търговците, с които работим, като изискваме от тях да предприемат необходимите мерки, за да гарантират защитата на Вашата персонална информация. Ние ще трансферираме на тези наши контрагенти единствено информацията, която им е необходима, за да ни предоставят договорените услуги, без да им разрешаваме да използват Вашата информация за техни собствени цели. Застрахователните дружества, с които сте избрали да сключите застрахователен договор ще обработват Вашите лични данни за собствени цели, така както са описани в тяхната информация за поверителност.

Ние няма да предоставяме Ваши лични данни на трети лица, за да Ви пращат непоискани маркетингови съобщения, освен ако Вие сте дали необходимото съгласие за това. В случай, че получавате непоискани търговски съобщения от търговците, с които ние работим, моля уведомете ни на следния имейл адрес contact@zastrahovki-bg.com.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ:

Ние не предаваме Вашите лични данни на други лица в друга държава членка или трета държава или на международни организации.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:

Ние имаме вътрешна политика, която определя колко дълго съхраняваме личните Ви данни. Тя е изградена на базата на вида на информацията, която събираме, и целите, за които я събираме. Принципно, ние съхраняваме Вашите лични данни, толкова дълго колкото е необходимо за целите на обработване, за които данните са били събрани и за всяка друга допустима и свързана цел или до изтичане на законово определен срок (например за съхранение и обработка на счетоводни данни и за данъчен контрол - 11 години). Ние сме длъжни да се съобразяваме с указания за съхраняване в по-дълги срокове на директора на дирекция „Финансово разузнаване" на Държавна агенция „Национална сигурност" или на други държавни органи. Наш легитимен интерес е да запазим определена Ваша персонална информация до изтичане на давностния срок за предявяване на претенции (5 години) след изтичане или прекратяване на договора с Вас. Ние няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно или административно производство или производство по разглеждане на Ваша жалба пред нас.

КОЛКО ЗАЩИТЕНИ СА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:

Ние високо ценим Вашата лична неприкосновеност и се отнасяме много сериозно към мерките за сигурност на личните данни, които сме събрали и съхраняваме.

Ние използваме множество физически, електронни и организационни мерки, подходящи с оглед на чувствителността на информацията, която поддържаме, за да защитим личните данни, които ни предоставяте от непозволен достъп, използване или разкриване. Например ние кодираме комуникациите посредством SSL, използваме специална система за архивиране Акронис, имаме защитни стени (firewalls), средства за контролиране на достъпа, разделяне на задълженията и други. Приели сме политики и процедури и сме определили Длъжностно лице по защита на данните. Ние изискваме от нашите доставчици и партньори, които имат достъп до Вашите лични данни, да използват подходящи мерки, с които да осигурят защитата и поверителността на личните Ви данни. Вие обаче също носите отговорност за опазване на Вашата лична информация, която споделяте с нас през интернет. За съжаление предаването на информация по интернет или по телефон може да не е напълно сигурно, въпреки взетите от нас мерки. Поради това, моля да имате предвид, че предаването на Ваша лична информация чрез интернет или по телефон, се извършва на Ваш риск.