Застраховки

Застраховки

Застраховка автокаско

Застраховка автокаско

Предмет и обект на застраховката:

Този продукт е с най-голям пазарен дял от доброволните застраховки.

Срещу платена застрахователна премия Застрахователната компания предоставя защита, покриваща пълна загуба или частична щета на моторни превозни средства /МПС/, както и допълнително извършени разходи в резултат на застрахователни събития при настъпване на определени, посочени в Общите условия по полицата рискове /Клаузи/.

Обект на застраховката са всички видове сухопътни моторни превозни средства (МПС) (без релсови превозни средства) със собствен двигател и техните прикачени устройства с български регистрационни номера. При допълнителна договореност, обект на тази застраховка могат да бъдат и МПС с чуждестранни регистрационни номера.

Изисквания при сключване на полица Каско

 • Застрахователят има право да изисква МПС да е снабдено с аларма и/или имобилайзер.
 • Застрахованият е длъжен да предостави МПС за оглед от Застрахователя.

Териториално покритие:

Застраховката е валидна за територията на Република България и държавите-членки на Европейски съюз и на държавите –членки на Международното споразумение „Зелена карта”. Обикновено Застрахователите не покриват щети по рисковете „Кражба на цялото МПС”, „Грабеж на цяло МПС”, когато събитието е настъпило на територията на страните Русия, Украйна, Молдова, Беларус, Албания, Босна и Херцаговина, Република Косово.

Покрити рискове

Застрахователят покрива пълна загуба или частична щета на застрахованото МПС, причинени от рискове, групирани условно в следните клаузи:

 • Клуза Минимално Каско
 • Пожар и/или експлозия възникнали по време на експлоатация на МПС;
 • Природни бедствия – буря, ураган, удар от мълния, градушка, проливен дъжд, морски вълни, падане върху МПС на снежна маса или ледени късове, падане върху МПС на твърди тела и предмети, наводнение, падащи дървета и клони вследствие природни бедствия;
 • Клауза Частичко Каско
 • Пожар и/или експлозия възникнали по време на експлоатация на МПС;
 • Природни бедствия – буря, ураган, удар от мълния, градушка, проливен дъжд, морски вълни, падане върху МПС на снежна маса или ледени късове, падане върху МПС на твърди тела и предмети, наводнение, падащи дървета и клони вследствие природни бедствия;
 • Авария на промишлени или битови водопроводни, канализационни, газопроводни, паропроводни и електрически инсталации;
 • Пътнотранспортно произшествие при сблъскване или удар на МПС помежду им или с други подвижни или неподвижни предмети, животни или хора / вкл. в паркирано състояние/. Отваряне на капак или врата на МПС по време на движение
 • Клауза Кражба и Грабеж на цялото МПС
 • Кражба на цялото МПС
 • Грабеж на цялото МПС
 • Клауза Пълно Каско или Всички рискове
 • по тази клауза се покриват всички рискове , причинени от застрахователни събития описани в предходните клаузи, като и:
 • Злоумишлени действия на трети лица – счупване, пробиване, изкъртване, надраскване, заливане с бои или други химикали;
 • Кражба чрез взлом на трайно монтирано аудио-оборудване.

Застраховка „Каско” дава възможност за договаряне на покриване на изключени рискове или допълнителни специфични услуги. Обикновено тези покрития са с начислена допълнителна премия. Не могат да се сключват самостоятелно, а винаги като допълнителни към основна клауза, най-често към Клауза Всички рискове.

 • Злоумишлен палеж или взривяване;
 • Разширение териториалнио покритие;
 • Помощ на пътя – Застрахователят осигурява безплатна пътна помощ вследствие на застрахователно събитие или асистънс вследствие на ПТП или техническа повреда;
 • Механична повреда – Покриват се вреди от внезапно възникнали повреди по двигател, скоростна кутия и задвижващ мост.
 • Асистънс за чужбина.

Изключения

Не се обезщетяват вредите, причинени:

 • от водач на застрахованото МПС, който не притежава свидетелство или необходимата категория за правоуправление на МПС, или това свидетелство не е валидно към датата на събитието;
 • от водач на застрахованото МПС, употребил алкохол или друго упойващо вещество или когато същият е отказал алкохолна проба при ПТП, или виновно се е отклонил от проба за алкохол;
 • нарушение от страна на водача на МПС на забраните на ЗДвП и / или неспазване предписанията на компетентните органи (движение по забранени и сигнализирани участъци, пътища, проходи, движение без вериги или с ремаркета, когато това се забранява).
 • кражба или грабеж на отделни части, детайли, възли;
 • кражба или грабеж на принадлежности – инструменти, аптечки, пожарогасители, крикове, авариен триъгълник, резервни гуми, джанти и оборудване на МПС;
 • нанесени на стоки или предмети, превозвани със застрахованото МПС;
 • кражба на гумите и джантите на МПС;
 • повреда на двигателя от навлизане на вода, кал и други в цилиндрите;
 • в случай, че застрахованият автомобил не е имал валиден талон за извършен годишен технически преглед към момента на ПТП;
 • повреди в части и/или оборудване на застрахованото МПС вследствие експлоатационни причини (износване или разкъсване на гуми, изгаряне на предпазители, крушки и други подобни) или неспазване изискванията за нормална експлоатация на МПС (смяна на масло, антифриз, филтри, гуми и други подобни).

Застрахователна сума и действителна стойност:

Действителната стойност се определя от Застрахователя въобразно година на производство, оборудване, техническо състояние, изминат пробег и т.н., съгласно действаща методика.

Застрахователната сума е сумата, за която е застраховано МПС и която е посочена в застрахователната полица. Тя не може да надвишава действителната стойност на МПС към датата на сключване на полицата.

Всяко изплатено обещетение по частична щета намалява застрахователната сума, освен в случаите на осигурен регрес. При изплатено обезщетение Застрахованият има право и е желателно да дозастрахова МПС до първоначално определената застрахователна сума като заплати допълнителна премия. В противен случай застрахователите прилагат принципа на подзастраховане и редуцират обещетенията при следващите щети със съответния процент.

Застрахователна премия

Застрахователната премия се определя от Застрахователя в зависимост от избраните от Застрахования покритя. Размерът на премията се определя по действаща към момента тарифа.

При договорено разсрочено плащане на премията и при настъпване на застрахователно събитие неплатените разсрочени вноски стават изискуеми. Застрахователят ще изплати обещетение след заплащането им.

Срок на застраховката: Една година

Взаимоотношения при настъпване на застрахователно събитие

Застрахованият е длъжен да уведоми всички компетентни органи/МВР, пожарна и т.н./. В срок от 24 часа от узнаването за настъпване на Кражба или Грабеж е длъжен да уведоми Застрахователя. При настъпване на друг вид застрахователно събитие срокът е от 3 до 7 дни.

Застрахователно обезщетение

При частични щети Застрахователят определя размера на обещетението по един от следните начини:

 • По експертна оценка/определена по методика на Застрахователя/
 • По представени разходни документи за отремонтирането на МПС
 • Отремонтиране в сервиз чрез възлагане от страна на Застрахователя. Застрахователят плаща стойността на ремонте деректно на сервиза. В зависимост от възраста на МПС сервизът може да бъде официален за марката/обикновено до 3 годишни МПС/ или доверен/ за по-старите МПС/.

В случай, че размерът на застрахователното обезщетение, определено по някой от посочените начини надхвърли 70%от действителната стойност на МПС към датата на настъпване на застрахователно събитие, е налице тотална щета. При тотална щета Застрахователят изплаща застрахователната сума или остатъка от нея, но не повече от действителната стойност на застрахованото МПС, намалена със стойноста на годните агрегати, възли и детайли.

При кражба или грабеж на цялото МПС Застрахователят изплаща застрахователната сума или остатъка от нея, но не повече от действителната стойност на застрахованото МПС към момента на настъпване на събитието.