Застраховки

Застраховки

„Живот” свързана с инвестиционен фонд

„Живот” свързана с инвестиционен фонд

Обект и предмет на застраховката

Застраховката е разновидност на класическата застраховка Живот, при която застрахователните плащания са изцяло или частично зависими от стойността на акции и дялове, издадени от инвестиционни дружества и договорни фондове, които извършват дейност при условията и реда на закона за публично предлагане на ценни книжа, както и акции и дялове колективни инвестиционни схеми, или от стойността на активи, включени във вътрешни фондове на застрахователя.

Застрахованият избира сам инвестиционната си стратегия Инвестиционната сртатегия представлява избраните от застрахования конкретни групи инвестиционни фондове, в които ще бъдат инвестирани застрахователните му премии и процентното съотношение за инвестиция във всяка конкретна група фондове.

Покрити рискове

 • Смърт през срока на застраховката – застрахователна сума + допълнителна лихва към датата на смъртта
 • Трайна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука до 30%-50% – процент от застрахователната сума, равен на процента загубена трудоспособност
 • Трайна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука над 30%- 50% – застрахованият се освобождава от по-нататъшното плащане на премиите, като остава в сила за пълния размер на застрахователната сума.
 • Доживяване – застрахователна сума плюс натрупаната през периода допълнителна доходност

Допълнителни покрития:

 • Освобождаване от премии при трайна неработоспособност над 50% вследствие на злополука
 • Защита от инфлация

Застрахователна сума

– договаря се при сключване на договора.

Валута

Лева, евро или щатски долари.

Срок на договора

От 5 до 25/30 години

Застрахователната премия:

 • Еднократно
 • на вноски (на всеки 1, 3, 6 или 12 месеца)

Данъчни облекчения

 • За клиента: До 10% от облагаемия доход на физическите лица
 • За работодателя: съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане

Документи и формуляри при сключване на застрахователен договор

 • Заявление за сключване на застраховка “Живот” и здравна декларация към него
 • Финансов въпросник (само при полици на стойност над 60 хил.лв. или 30 хил.USD/EUR)
 • Медицински изследвания – над определени застрахователни суми
 • Декларация за произход на средствата – над 30 000 лева обща сума на дължимите през целия срок застрахователни премии
 • Застрахователна полица.

Предсрочно прекратяване на застрахователния договор

 • Договорителят има право предсрочно да прекрати застрахователния договор, като получи откупната стойност на застраховката, при условие, че застраховката има право на откуп
 • Застрахователят има право да прекрати действието на договора съгласно Общите условия