Застраховки

Застраховки

Застраховка Електронно Оборудване

Застраховка Електронно Оборудване

Предмет и обект на застраховката:

Обект на застраховката са всички видове електронно оборудване и системи с производствено или търговско предназначение, които се експлоатират при нормални условия и при спазване на изискванията на производителя. Такива електронни системи могат да бъдат:

 • компютри и офис оборудване
 • комуникационно и радиооборудване
 • медицинско оборудване в болници, чатни лекарски и стоматологични кабинети и лаборатории
 • оборудване в полиграфията
 • телевизионно оборудване
 • промишлена електроника
 • измервателна апаратура
 • аларми, тестови устройства и оборудване за автоматизация
 • информационни носители
 • друго оборудване.

Основни покрития

 • пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, удар от пътно превозно средство или животно;
 • природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони;
 • свличане или срутване на земни пластове;
 • тежест от естествено натрупване на сняг или лед;
 • Измокряне в резултат на авария на водопроводни, канализационни и паропроводни инсталации и включените към тях уреди;
 • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
 • разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/или експерти;
 • свръхнапрежение, индукция, късо съединение, токов удар;
 • кражба чрез взлом и грабеж;
 • Небрежност, неправилно боравене с оборудването, операционни грешки от щатния персонал на Застрахования
 • земетресение

Допълнителни покрития:

Застрахователят покрива допълнителните разходи вследствие застрахователно събитие по Основно покритие необходими за продължаване на работните процедури, които не могат да бъдат осъществени по друг начин. Такива са:

– Използуване на външно оборудване;
– Приложение на различни от нормалните работни процедури и методи;
– Наемане на заместващо оборудване;
– Външни услуги;
– Наемане на допълнителен персонал.

Изключения: Не се покриват преки и/или косвени щети вследствие на:

 • износване, амортизация или корозия;
 • война, военни действия, граждански вълнения от всякакъв вид;
 • умишлени действия или груба небрежност от страна на застрахования или негови служители;
 • дефекти или недостатъци, за които трето лице/доставчик носи отговорност на база на закон или договор/гаранционни щети/
 • прекъсване на снабдяването с газ, вода или електроенергия;
 • естетически недостатъци;
 • финансови загуби или пропуснати ползи, обезценки, глоби и други, възникнали като последица от застрахователното събитие;
 • вреди от птици, животни, гризачи;
 • ядрени експлозии, йонизиращи лъчения, радиоктивно замърсяване, биологическо или химическа зараза.

Застрахователна сума:

Определя се на база възстановителна стойност на застрахованото имущество, т.е тя трябва да отговаря на разходите за замяна за застрахованите техника, уреди, апарати и съоръжения с нови от същия тип, мощност и предназначение. В разходите за повторно набавяне се включват транспортни, демотажни и монтажни разходи, евентуални такси и мита.

Срок на застраховката

– една година.