Застраховки

Застраховки

Професионални отговорности

Професионални отговорности

Предмет и обект на застраховката:

С договора за застраховка “Професионална отговорност” Застрахователната компания се задължава да покрие регламентираната в действащото законодателство отговорност на Застрахования за обезщетение на вреди, настъпили вследствие на виновно неизпълнение на неговите професионални задължения.

Застраховката покрива професионалната отговорност на Застрахования по писмени претенции на увредените лица за причинените им вреди, предявени в срока на действие на застрахователния договор.

Покрити рискове

Отговорността на Застрахования по отношение на:

 • всички суми до размера на договорените лимити на отговорност, които Застрахованият бъде законово задължен да заплати като обезщетение за вреди, причинени на трети лица, вследствие на виновно неизпълнение на професионалните му задължения.
 • Съдебни разходи по дела срещу Застрахования, образувани въз основа на искове, покрити от застраховката, когато Застрахователят е бил привлечен в процеса.
 • Застрахователното събитие се счита за настъпило, когато действието или бездействието на Застрахования, довело до причиняването на една или повече вреди, е настъпило в периода на застрахователното покритие.

Покритите рискове могат да бъдат разширени с:

 • рискове, вписани като изключени по Общи условия или в Специални условия за съответния вид професия, могат да бъдат включени в покритието на полицата, ако законът не предвижда за тях друг вид или подвид застраховка.
 • уговаряне на дата за ретроактивно действие на застраховката.

Застрахователна сума:

Договарят се Лимит на отговорност в годишен агрегат и Лимит на отговорност за едно събитие, включващ и присъдените по него съдебни разходи, независимо от броя на застрахованите лица и на увредените лица, предявили иска.

Договаря се самоучастие във всяка щета като процент от размера на щетата, като минимална абсолютна сума във всяка щета или комбинация от двете.

Застрахователна премия: Определя се по тарифа на Застрахователя. Зависи от :

 • агрегатния лимит на отговорност, от съотношението м/у агрегатния лимит и лимита на отговорност за едно събитие,
 • спецификата на професионалната дейност,
 • включването на ретроактивна дата
 • броя и квалификацията на персонала на Застрахования, работещи на трудов договор.

Срок на застраховката: Една година.

Застрахователно обезщетение:

Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение при предявена писмена претенция и въз основа на:

 • влязло в сила съдебно решение срещу Застрахования, ако същото е постановено с участието на Застрахователя;
 • постигнато писмено споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице.

Видове професионална отговорност:

 • Нотариуси;
 • Адвокати;
 • Експерт-счетоводители и финансови одитори;
 • Медицински персонал;
 • Застрахователни брокери и агенти;
 • Туроператор;
 • Учители и възпитатели;
 • Синдици;
 • Частни съдебни изпълнители;
 • Геодезисти и оценители;