Застраховки

Застраховки

Отговорност на превозвача

Отговорност на превозвача

Предмет и обект на застраховката:

Срещу платена застрахователна премия Застрахователната компания застрахова отговорността на превозвача на стоки по шосе за територията на Република България, съгласно Закона за автомобилните превози и за територията на чужбина, съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR).

Покрити рискове:

По тази застраховка ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ покрива отговорността на ПРЕВОЗВАЧА за цялостната или частична липса ли повреда на стоката: за България и за чужбина, съответно съгласно раздел ІV от Закона за автомобилните превози и съгласно гл. IV от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR)

  • Превозвачът отговаря за пълната или частичната липса или повреда на товара от момента на приемането му за превоз до получаването му, както и за забава при доставянето му.
  • Превозвачът се освобождава от тази отговорност, когато липсата, повредата или забавата се дължат на грешки на правоимащия, на нареждане на последния, което не е резултат на грешка на превозвача, на присъщ недостатък на стоката или на обстоятелства, които превозвачът не е могъл да избегне, и последиците, които не е могъл да преодолее. За да се освободи от отговорност, превозвачът не може да се позовава нито на недостатъци на превозното средство, с което си служи за извършване превоза, нито на грешки на лицето, от което е наел превозното средство, или на негови служители
  • Счита се, че има забава в доставянето, когато товарът не е бил доставен в уговорения срок или ако не е уговорен срок, когато действителното времетраене на превоза надвишава обичайно необходимото време за такъв превоз, извършен с грижата на добър търговец.
  • Счита се, без да са необходими други доказателства, че товарът е изгубен, когато той не бъде доставен в срок тридесет дни след изтичане на уговорения срок или в случаите, когато такъв срок не е уговорен, шестдесет дни след приемането на товара за превоз от превозвача.
  • Превозвачът дължи обезщетение за цялостна или частична липса на товара, което се изчислява според неговата стойност на мястото и по времето, когато е бил приет за превоз. Стойността на товара се определя по борсовия курс или при липса на такъв – по текущата цена на пазара, или при липса на такава – по обичайната стойност на товарите от същия вид и качество.

Тази застраховка не се прилага при следните превози:

  • превозите, извършвани в обсега на международните пощенски конвенции;
  • превоза на тленни останки;
  • превоза на вещи при промяна на местожителство

Застрахователна сума:

Според Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR):

– Когато, превозвачът дължи обезщетение за цялостна или частична липса, това обезщетение се изчислява според стойността на стоката на мястото и по времето, когато е била приета за превоз.
– Стойността на стоката се определя по борсовия курс или при липса на такъв – по текущата цена на пазара, или при липса на такава – по обичайната стойност на стоките от същия вид и качество.
– При всички случаи обезщетението не може да надвиши 25 франка за килограм бруто липсващо тегло. Под франк се разбира златен франк с тежина 10/31 грама при проба 0,900.
Освен това, се връщат изцяло и превозната цена, митническите сборове и другите разноски по превоза на стоката в случай на цялостна липса и пропорционално, когато има частична липса; други обезщетения не се дължат.
Съгласно Закона за автомобилните превози обезщетението за цялостна или частична липса на товара е в размер на вредата, но не повече от 8,33 разчетни парични единици на килограм липсващо бруто тегло. В случай на цялостна липса се връщат превозната цена, митните сборове и другите разноски по превоза на товара изцяло, а при частична липса – пропорционално, като други обезщетения не се дължат.

Застрахователна премия: Съгласно тарифа на Застрахователя.

Срок на застраховката:

Застраховката може да се сключи за срок от една календарна година, за част от годината или за отделен курс.

Застрахователят може да сключва и договори за абонаментно застраховане по смисъла на чл. 214, ал. 1 от Кодекса за застраховането. При тези застраховки покритието се простира върху всички курсове, които Застрахованият извършва през определен период. Застрахованият е длъжен да декларира всички курсове, извършени от него през месеца до 10-то число на следващия месец.