Застраховки

Застраховки

Карго

Карго

Предмет и обект на застраховката:

Предмет на застраховката са товарите по време на превоз и свързаните с тях материални интереси по време на превоза, независимо от вида на транспорта, за загуба и/ или повреда, която е пряка последица от рисковете, уговорени в застрахователната полица.

Покрити рискове:

Карго застраховките са унифицирани съгласно оригиналните Лондонски клаузи, т.нар. “Институтски карго клаузи”. Те са международно приети и са еднакви в целия свят. Трите вида клаузи “А”, “В” и “С” са различни в зависимост от вида на покритието. Първата клауза предлага пълно покритие, Клауза “В” – ограничено покритие, и Клауза “С” – минимално покритите.

Клауза А

Клауза “А” 1.1.82 покрива всички възможни рискове от загуба или повреда на застрахования товар по време на превоза с изключение на риска война, политически размирици, стачки, бунтове, банкрут на застрахования, фалит, курсови разлики на стойността на стоките на борсата, умишлено действие или бездействие на застрахования, както и вредите, причинени от недостатъчна или неподходяща опаковка или от непригодност на превозното средство. Към покритите рискове спадат пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие, природни бедствия, кражба, като този риск у нас се изключва при кражба на цялото превозно средство.

Клауза В

Клауза “В” 1.1.82 покрива пожар, природни бедствия, земетресения, намокряне на товара, навлизане на мокра или речна вода в трюма или контейнера, частична или пълна загуба на пакет от стоката, но според застрахователите много рядко се купува.

Клауза С

Клауза “С” 1.1.82 е специализирана и покрива единствено пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие и пълна загуба. С нея се застраховат стоки в насипно или наливно състояние.

Практиката е наложила Институтът на лондонските застрахователи да разработи и утвърди и Специални клаузи, приложими за някои специфични рискове и конкретни товари.

 • Воeнни рискове – по условията на Институтски Военни Клаузи (Карго) – 1.1.09;
 • Стачки, бунтове и граждански вълнения – по условията на Институтски Стачни Клаузи (Карго) – 1.1.09;
 • Трансбордиране;
 • Повреди, настъпили по време на товаро-разтоварните операции;
 • Счупване от естеството на товара за чупливи товари;
 • Развала, вследствие повреда на хладилната инсталация за товари, превозвани с хладилни превозни средства;
 • Други специфични рискове.

Застрахователна сума:

Застрахователната сума се определя на база фактурна стойност. По желание на застрахования фактурната стойност може да бъде завишена с до 10%, които ще покрият пропусната печалба при евентуално настъпване на застрахователно събитие.

Застрахователна премия:

Срок на застраховката:

Обичайно периодът на застраховката е от момента на натоварване на товара до момента на пристигането му в крайното местонахождение, но не повече от 60 дни от натоварването. Срещу допълнителна премия може да се застраховат и товаро-разтоварните операции.

Абонаментно застраховане:

Застрахователното покритие се простира върху всички или определени видове товари на застрахования и се сключва за определен срок. Изборът на абонаментната форма предоставя редица предимства за застрахования:

 • облекчен режим на оформяне на застрахователните документи;
 • предварително носене на риска от застрахователя;
 • предварително договаряне на застрахователните условия;
 • преференциални тарифи с възможност за прилагане на отстъпки;
 • удобни схеми за плащане на застрахователната премия.