Съвети

Съвети

Полезни съвети

Поведение при пътнотранспортно произшествие

Поведение при пътнотранспортно произшествие

В СЛУЧАЙ ЧЕ СИ УЧАСТНИК В ПТП, ЗА ТЕБ Е ВАЖНО ДА ЗНАЕШ:

Пострадал при пътнотранспортно произшествие е всяко лице, на което вследствие на настъпило ПТП е причинена лека, средна или тежка телесна повреда.

ВОДАЧЪТ на пътно превозно средство, участник в ПТП, е длъжен, без да създава опасност за движението по пътя, да спре, за да установи какви са последиците от произшествието.

ПРИ ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПТП ХОРА:
ВОДАЧЪТ е длъжен да:
- да уведоми полицейските органи от Министерството на вътрешните работи;
- да остане на мястото на произшествието и да изчака пристигането на компетентните органи на МВР;
- до пристигането на полицаите, според необходимостта, да вземе мерки за безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него;
- да не премества превозното средство, ако то не пречи на движението, както и да не променя състоянието му до идването на полицаите освен ако с него е необходимо да превози до лечебното заведение пострадалите. След това е длъжен веднага да се завърне на мястото на произшествието;
- да вземе мерки следите от ПТП да бъдат запазени до тяхното фиксиране или описване от компетентните служби;
- да не консумира алкохолни напитки до пристигането на контролните органи.

ПРИ ПТП САМО С ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ :
ВОДАЧЪТ е длъжен:
-да окаже съдействие за установяване на вредите от произшествието;
- ако между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те преместват превозните средства така, че да не възпрепятстват движението, И ПОПЪЛВАТ СВОИТЕ ДАННИ В ДВУСТРАНЕН КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПТП;
- ако между участниците в произшествието няма съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те, без да напускат местопроизшествието, уведомяват полицейските органи от МВР на територията, на която е настъпило произшествието, и изпълняват дадените им указания.

ВСЕКИ УЧАСТНИК в ПТП е длъжен при поискване от други участници в движението да дава данни за самоличността си и за задължителната си застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, а в зависимост от последиците от произшествието и да уведоми собствениците на имуществото, което е повредил в резултат на произшествието.
Водач на моторно превозно средство, който не е участник в ПТП, когато пристигне на мястото на произшествието, според необходимостта е длъжен:
-да вземе мерки за осигуряване безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него;
- да уведоми за произшествието полицейските органи или администрацията на общината, на чиято територия е станало произшествието, ако при произшествието има пострадали хора.

СЛУЖБИ ЗА КОНТРОЛ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Службите за контрол на МВР ПОСЕЩАВАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО мястото на ПТП, когато:
-при произшествието има убит или ранен човек;
- МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОИЗШЕСТВИЕТО ИМА РАЗНОГЛАСИЕ ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, СВЪРЗАНИ С НЕГО;
- има съмнение, че участник в произшествието е под въздействието на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не притежава необходимите права за управление на МПС;
- произшествието е с един участник и МПС не е в състояние да се придвижи на собствен ход поради причинените му от произшествието вреди;
- произшествието е предизвикало задръстване на платното за движение;
- в произшествието участва ППС, което превозва опасен товар или товар, който се е разпилял на пътя, и в резултат на това създава опасност за движението;
-произшествието е с участието на ППС на Министерството на отбраната или на Българската армия, както и на съюзнически и/или чужди въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България или пребиваващи на нея; в този случай се уведомява служба „Военна полиция“ към министъра на отбраната.

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ХАРАКТЕРА НА ПТП

С Наредба №Iз-41 от 12 януари 2009 г. за документите и реда за съставянето им при ПТП и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Гаранционния фонд са регламентирани документите, изготвяни при настъпване на ПТП, редът за тяхното съставяне и редът за обмен на информация между МВР и Гаранционния фонд за настъпилите ПТП.
За настъпило ПТП се съставят следните документи:
- констативен протокол за ПТП с пострадали лица;
- протокол за ПТП с материални щети;
- двустранен констативен протокол за ПТП.

-При ПТП с пострадали лица се съставя констативен протокол за ПТП и се изготвя подробна план-схема на ПТП от органите на „Пътна полиция“. Протоколът при ПТП с пострадали лица се съставя в едномесечен срок от датата на ПТП.
- При ПТП с материални щети се съставя протокол за ПТП с материални щети
- Когато при произшествието са причинени само материални щети и между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те попълват своите данни в двустранен констативен протокол за ПТП. Двустранен констативен протокол не се попълва при условие, че има съмнение, че участник в произшествието е под въздействието на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно средство.
- ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ, които сключват договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, са длъжни да предоставят безплатно в два екземпляра бланка за двустранен констативен протокол за ПТП при сключване на договора, както и при поискване. Двустранният констативен протокол е валиден и когато бланката не е предоставена от застрахователя.